Charakteristika

Lokalizace

Lesní správa Toužim leží na území Karlovarského, Plzeňského a ústeckého kraje. Zaujímá území nacházející se přibližně mezi městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Bezvěrov a Lubenec.

Správní členění

LS Toužim vznikla sloučením lesních správ Teplá a Žlutice 1.1.2006. Sídlo lesní správy se nyní nachází v nové administrativní budově v Toužimi. Území lesní správy je nově od 1.1.2021 rozděleno na tři lesní hospodářské celky – LHC Teplá, LHC Bečov, LHC Žlutice, které zároveň tvoří smluvní územní jednotky pro lesnické hospodaření smluvních partnerů. LHC se dále člení na 11 revírů – Mariánské Lázně, Lázeňské lesy, Klášter, Teplá, Štenská, Smrčiny, Hůrka, Olšová Vrata, Přílezy, Smilov, Buč a Chýše. Lesní správa spravuje pozemky o výměře více než 22,5 tis. ha, z toho lesní pozemky tvoří 22 tis. ha, a zajišťuje odbornou správu lesa na téměř 620 ha. Celková katastrální výměra lesní správy je bezmála 100 tis. ha.

Přírodní poměry

Oblast lesní správy náleží ke geomorfologickým celkům Slavkovský les, Tepelská vrchovina, Doupovské hory a Rakovnická pahorkatina. Území má pahorkatinný až vrchovinný ráz, nejvyšším bodem je Podhorní vrch (847 m n.m.), naopak nejnižší místa se nacházejí u řeky Ohře u Šemnice (360 m n.m.) a říčky Blšanky u Lubence (400 m n.m.). Dalšími významnými vrcholy a krajinnými dominantami jsou např. Malá Podhora (829 m n.m.), Štenský vrch (751 m n.m.), Třebouňský vrch (824 m n.m.), Hůrka (817 m n.m.), Chloumecký kopec (644 m n.m.), Uhelný vrch (773 m n.m.), Šemnická skála (644 m n.m.) a Vladař (693 m n.m.). Zdejší oblastí protéká několik vodních toků, z nichž k význačným patří Ohře, Teplá a Střela. Důležitými prvky v oblasti jsou ochranná pásma infiltrace minerálních pramenů, soustavy rybníků v okolí Toužimi a Bochova a také vodní nádrže – Stanovice, Březová, Žlutice, Podhora a Mariánské Lázně.

Na území lesní správy se nacházejí čtyři přírodní lesní oblasti. Největší plochu zaujímá PLO 3 Karlovarská vrchovina, dále následuje PLO 9 Rakovnicko – kladenská pahorkatina, PLO 6 Západočeská pahorkatina a PLO 4 Doupovské hory. Na LS Toužim jsou zastoupeny všechny lesní vegetační stupně, z nichž převažují 5. jedlo-bukový LVS (55 %) a 6. smrko – bukový LVS (23 %). Z jehličnatých dřevin převládá smrk (72 %) a borovice (11 %), z listnatých dřevin je nejvíce zastoupena bříza (4,5 %), následuje buk (více než 2,5 %), olše (2,5 %) a dub (více než 1 %).

Ochrana přírody

Značná část území lesní správy leží v CHKO Slavkovský les. V rámci CHKO nalezneme několik zvláště chráněných území (přírodních rezervací PR, či přírodních památek PP), z nichž jmenujme např. PR Pramen Teplé, PR Údolí Teplé, PR Smraďoch, PR Podhora, PR Lazurový vrch, PP Sirňák, PP Čedičové varhany u Hlinek, PP Olšová Vrata. Mimo hranice CHKO se nachází PR Vladař a Přírodní park Horní Střela. Další součástí ochrany přírody jsou evropsky významné lokality EVL Bečovské lesní rybníky a EVL Skalka pod Tisovým vrchem, dále významný krajinný prvek VKP Louky u Pily a státem chráněné památné stromy např. Boněnovská lípa nebo Stromořadí princezny Marie u Hlinek.